next up previous
Next: About this document ...

KemiG-Fx Øvelser i Fysisk Kemi 2002.

LABORATORIESIKKERHED.
se i øvrigt sikkerhedsafsnittet på kursets hjemmeside kemigf.kiku.dk.Arbejdet i et kemisk laboratorium kan være farligt. Der er dog ikke nogen specielt alvorlige sikkerhedsrisici i forbindelse med dette øvelseskursus. I det følgende fortælles kort om nogle forholdsregler man skal følge for at forebygge ulykker.

Sikkerhedsbriller eller almindelige briller er obligatoriske medens man opholder sig i laboratoriet. Hvis øjnene rammes af stænk af kemikalier skylles omhyggeligt og vedvarende med rindende vand eller saltvand fra en øjenskylleflaske. Søg læge. Ved fremmedlegemer (glassplint) eller smerter i øjet søges straks skadestue.

Når man arbejder med vacuumudstyr, skal man bruge sikkerhedsbriller.

Bemærk at Dewarkar må betragtes som vakuumudstyr, d.v.s. at man skal bruge sikkerhedsbriller når man håndterer dem! Ved enkelte øvelser er der forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Det er i givet fald påpeget eksplicit i øvelsesvejledningen.

Brand: Ild i apparater eller kemikalier slukkes med kulsyreslukker. Ild i tøj eller hår slukkes med vand eller brandtæppe. Nødbrusere findes lige udenfor laboratoriet. Rygning er ikke tilladt i laboratoriet.

Risikovejledninger for de kemikalier, vi bruger, er samlet i et ringbind, som er fremlagt i øvelseslokalet. I enkelte tilfælde, hvor der er en særlig risiko, er risikovejledningen også anbragt ved selve øvelsespladsen.

Pipetter: når pipetter fyldes med en "peleusbold" eller "pipetboy" eller tilsvarende, skal man holde på den øverste del af pipetten, så at man undgår at knække den. Glasrør, der knækker, udgør en ikke ubetydelig sikkerhedsrisiko ved arbejde i et kemisk laboratorium!

Kontaktlinser: Bløde kontaktlinser kan repræsentere in risiko, når man arbejder med organiske opløsningsmidler (dampene kan kondensere og samle sig under kontaktlinserne).

Oprydning ved vægtene: spildte kemikalier skal straks opsamles og behandles som kemikalieaffald, d.v.s. anbringes i de særlige beholdere for kemikalieaffald.

Tilkaldelse af ambulance eller brandvæsen kan ske ved at taste 112 på telefonen i øvelseslokalet. Opgiv navn og telefonnummer (35 32 01 31). Derefter orienteres telefonbordet (tast 9) om at der er tilkaldt ambulance eller brandvæsen.
next up previous
Next: About this document ...
2002-02-07